Pravidla Instagramovej soutěže

Přečtěte si podrobná pravidla soutěží, které probíhají na Instagramovom profilu @interezsk

 1. Základní informace

1.1 Organizátory soutěží je společnost INTEREZ MEDIA sro se sídlem na Náměstí Štefana Moyzesa 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 340 570, Slovensko, Zapsaná v registru Okr. soud Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28734 / S, (dále jen „organizátor“ nebo jen „INTEREZ MEDIA“) jako provozovatel portálu interezmag.cz.

1.2 Název soutěží je „Označit a vyhraj“ (dále také jako „soutěž“).

1.3 Soutěže se konají v období, které je uvedeno v konkrétním statusu při konkrétní soutěží,

1.4 Soutěž není sponzorována, anebo schválena ani řízena společností Instagram a nemá s ní žádný vztah. Instagram nemá vůči soutěžícímu žádné závazky.

 

 1. Soutěžící

2.1 Soutěžícím se stává fyzická osoba s trvalým bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky, která se zapojí do soutěže na instagramovej stránce https://www.instagram.com/interezsk/ a v termínu určeném v konkrétním statusu při konkrétní soutěži, označí člověka do komentáře pod soutěžní fotografii a začne sledovat označené instagramové účty.

2.2 Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 15 let.

2.3 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Vyhlášení soutěže bude zveřejněno na instagramovej stránce https://www.instagram.com/interezsk/ a to v konkrétní datum, uvedené pod konkrétní soutěží.

 

 1. Pravidla soutěže

3.1 Každý soutěžící může přidat pod soutěžní příspěvek i více komentářů s označenou osobou.

3.2 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže komentáře, které:

 • zjevně nemají žádnou souvislost se soutěžním příspěvkem,
 • obsahují vulgarismy nebo jiné slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,
 • obsahují vyhrožování a / nebo jiné podobné slovní útoky včetně klamavých informací o jiné osobě,
 • podněcují k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,
 • propagují návykové látky nebo zlehčují následky jejich užívání,
 • ohrožují fyzický, psychický a / nebo morální vývoj nezletilých,
 • navádějí jiné osoby na nemorální jednání nebo na jednání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice,
 • jsou v rozporu s těmito pravidly a / nebo s obecně závaznými právní mi předpisy platnými v České republice,
 • organizátor posoudí jako nevhodné ke zveřejnění.

3.3 Výherci soutěže budou určeni losováním ze všech soutěžících zapojených do soutěže, pomocí aplikace random.org a easypromosapp.com.

 

 1. Prohlášení výherců a předávání výher

4.1 Výherce a označená osoba vyhrají ceny, které jsou zařazeny do konkrétní soutěže.

4.2 Organizátor provede prohlášení výherce zveřejněním údajů výherce v anonymizované formě v postu instagramovej stránky https://www.instagram.com/interezsk/ a současně ho kontaktuje prostřednictvím soukromé zprávy.

4.3 Výherce není oprávněn postoupit cenu jiné osobě; tím však není omezeno jeho oprávnění výhru darovat potom, jak ji nabude.

4.4 Doručení výhry se bude realizovat prostřednictvím České pošty; pořadatel doručuje výhry výlučně na území ČR.

 

 1. Ostatní podmínky soutěže

5.1 Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry finanční či jakékoliv jiné plnění a nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

5.2 O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí organizátor na webové stránce www.interezmag.cz, kde jsou k dispozici platné a úplná pravidla.

5.3 Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži av případě sporu posoudit as konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze soutěže nebo soutěžícímu nepředat výhru, a to v případě porušení pravidel soutěže.

 

 1. Prohlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

6.1 Účastí v soutěži soutěžící dobrovolně uděluje organizátorovi (provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které organizátorovi poskytl během trvání soutěže, jakož i v souvislosti s případným předáním cen pro účely zařazení do soutěže, její vyhodnocení a doručení výhry. Soutěžící má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.

6.2. Provozovatel uchovává osobní údaje výherce v rozsahu a na dobu potřebnou k doručení výhry, ne však déle než 1 měsíc.

6.3 Provozovatel poskytne osobní údaje zprostředkovatelem pověřeným správou své instagramovej stránky.

6.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání soutěže je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.

 

 1. Platnost pravidel

7.1 Tato pravidla jsou platné od 13.3.2019 V Banské Bystrici dne 13.3.2019 INTEREZ MEDIA