Podmínky užívání Interezmag.cz (Terms of Service)

Tyto podmínky užívání jsou platné od 24.5.2018.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli používat náš Portál Interezmag.cz Přečtěte si prosím tyto podmínky používání, protože náš vztah s vámi při používání portálu Interezmag.cz se jimi bezvýhradně řídí (dále jen „Podmínky“). Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte nemůžete Portál používat. 

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto Podmínky upravují používání portálu Interezmag.cz – webových stránek provozovaných na internetové doméně Interezmag.cz. Portál zahrnuje všechny a jakékoliv části webové stránky, její podstránek, jejich obsah, zdrojové a strojové kódy tak jako je v jakémkoliv čase dostupný a provozován na výše uvedené doméně (dále jen „Portál“).
 3. Poskytovatelem a provozovatelem Portálu jsme my – společnost INTEREZ MEDIA s.r.o. se sídlem na Náměstí Štefana Moyzesa 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 340 570, zapsaná v rejstříku Okr. soud Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28734 / S. Pokud se v těchto Podmínkách používá pojem „interezmag.cz“, „my“, „nás“ a pod. má se tím na mysli společnost INTEREZ MEDIA sro.
 4. Součástí Podmínek jsou i Podmínky ochrany soukromí a Cookie policy a jiné dodatečné podmínky kdykoliv zveřejněny interezmag.cz během provozu Portálu, jak odkaz v těchto Podmínkách nebo jiným způsobem. Pokud by byl rozpor mezi ustanoveními jednotlivých podmínek uvedených v předchozí větě tak obsah těchto Podmínek má přednost.
 5. Akceptováním těchto Podmínek a používáním Portálu souhlasíte s podmínkami, které jsou v nich obsaženy.
 6. Potvrzením těchto Podmínek potvrzujete a zaručujete se, že jste podle platných předpisů České republiky a země Vašeho občanství nebo rezidence, oprávněn s interezmag.cz uzavřít platnou smlouvu, která vzniká potvrzením těchto Podmínek. Pokud používáte Portál jako zástupce jiné osoby pak potvrzením těchto Podmínek potvrzujete a zaručujete se, že jste desky a účinně oprávněn takovou osobu zastupovat. Jestliže potvrzujete tyto Podmínky za společnost nebo jinou právnickou osobu, potvrzujete a zaručujete se, že jste oprávněný za takovýto subjekt uzavřít s interezmag.cz platnou smlouvu, která vzniká potvrzením těchto Podmínek. Pokud nejste podle země Vašeho občanství nebo rezidence plnoletý nebo oprávněný s interezmag.cz uzavřít smlouvu na základě těchto Podmínek bez souhlasu zástupce pak potvrzením těchto Podmínek potvrzujete a zaručujete se, že máte souhlas zákonného nebo jiného zástupce na používání Portálu a potvrzení a akceptování těchto Podmínek . Zároveň potvrzujete a zaručujete se, že jste schopen dodržovat a plnit všechna pravidla, podmínky, povinnosti, závazky, prohlášení a záruky uvedené v těchto Podmínkách.
 7. Tyto Podmínky platí pro každého kdo jakýmkoliv způsobem používá Portál.
 8. Jsme oprávněni tyto Podmínky kdykoliv měnit nebo upravovat. Takto změněné Podmínky budou platné a účinné momentem jejich zveřejnění na webové stránce případně mobilní aplikací Portálu (pokud bude vytvořena) a používáním Portálu (každým přihlášením se do a použitím Portálu) vyjadřujete souhlas s těmito novými Podmínkami. Jste povinen se s novými Podmínkami před dalším používáním Portálu seznámit.
 9. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách, pak Portál nejste oprávněn používat a měli byste ukončit používání Portálu. Váš přístup k Portálu může být v takové situaci zamezen. Pokud jste nespokojeni s jakoukoli částí Portálu nebo její funkcionalitou nebo službami interezmag.cz pak jediným způsobem vyjádření nesouhlasu je přestat Portál používat.
 10. Ustanovení těchto Podmínek se v přiměřeném rozsahu použijí i při používání námi vytvořených programů a aplikaci určených k přístupu na Portál na jakýchkoliv zařízeních kdykoliv v budoucnosti.

 

 1. Podmínky užívání Portálu
 2. Používání Portálu je možné až od 16 let věku. Pokud nemáte alespoň 16 let, nemůžete Portál používat.
 3. Jako uživatel Portálu se zavazujete
 4. nenahrává, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Portálu obsah, který porušuje práva třetích osob nebo je protiprávní, hanlivý, urážlivý, obscénní, podvodný nebo jinak nevhodný;
 5. nenahrává, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Portálu obsah, který propaguje ať už otevřeně či skrytou formou násilí a podněcování k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství a víry, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině, zbraně a střelivo , válku, alkohol, kouření, užívání omamných látek, léků, jedů a prekurzorů, erotický, pornografický nebo jinak nevhodný obsah (včetně dětské pornografie) nebo obsah který jinak ohrožuje psychický, fyzický a morální vývoj nezletilých, nebo může narušit jejich emocionální stav a jejich duševní zdraví;
 6. nenahrává, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Portálu obsah obsahující osobní nebo identifikační údaje jiné osoby než Vás pokud nemáte na takové použití souhlas dané osoby;
 7. nenahrává, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Portálu jakýkoliv škodlivý počítačový kód, soubory nebo programy, jejichž účelem je narušit nebo znemožnit používání Portálu nebo jakéhokoli jiného softwaru nebo hardwaru;
 8. nenahrává, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Portálu zavádějící nebo falešné údaje a informace, které mají za cíl vyvolat omyl u ostatních uživatelů nebo zakrýt původ přenášené zprávy;
 9. nepoužívat Portál pro odesílání nebo šíření jakékoli formy propagace nebo reklamy třetích stran nebo jejich produktů a služeb (včetně jejich webových stránek, účtů na sociálních sítích) včetně vkládání textů či vodoznaků do videí a obrázků, které nejsou výslovně povoleny interezmag.cz nebo na odesílání nebo šíření nevyžádaných emailových zpráv;
 10. nepoužívat Portál jakýmkoli způsobem na provoz nebo propagaci soutěží, her a sázek, poskytování úvěrů, půjček nebo jiných finančních plnění, nabídky práce, na šíření marketingových materiálů, spamů, hoaxů, falešných zpráv, podvodů nebo jinak nevhodným způsobem;
 11. používat Portál výlučně dovoleným způsobem, v souladu s tímto Podmínkami a / nebo platnými právními předpisy České republiky;
 12. dále neprodávat, nepronajímat, neposkytovat za úplatu nebo bezúplatně Portál nebo jeho část třetím osobám bez souhlasu interezmag.cz (např. jako „cloud computing“ nebo „software as a service“) nebo právo k používání Portálu jakkoli nezatížit.

 

 1. Jako uživatel Portálu nesmíte
 2. shromažďovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s osobními údaji nebo jiným obsahem patřícím interezmag.cz nebo jiným uživatelům Portálu pro jakýkoliv účel;
 3. bez výslovného souhlasu interezmag.cz používat automatické prostředky a nástroje (robotů) na přidávání obsahu do Portálu, rozesílání zpráv ostatním uživatelům, označování příspěvků, přidávání komentářů nebo jakékoliv jiné automatické používání Portálu bez lidského zásahu uživatele;
 4. bez výslovného souhlasu interezmag.cz používat automatické prostředky a nástroje (robotů) na stahování, analýzu a získávání dat, dat a obsahu Portálu, jejich třídění nebo využívání jinak než v souladu s těmito Podmínkami nebo se souhlasem interezmag.cz s výjimkou nekomerčních internetových vyhledávačů a nekomerčních veřejných archivů;
 5. přidávat do Portálu obsah, který nesouvisí s účelem provozu Portálu, zejména nesmíte Portál požívat na šíření jakéhokoli politického, ideologického nebo jiného podobného obsahu;
 6. přidávat do Portálu nerelevantní obsah, opakovaně přidávat stejný nebo podobný obsah, zahlcovat a přetěžovat servery a technickou infrastrukturu, na kterých je Portál provozován;
 7. přidávat stejný obsah do nevhodných kategorií nebo v různých lokalitách nebo jinak v rozporu s pokyny na správné přidávání obsahu do Portálu;
 8. neoprávněně přistupovat k počítačovému programu, systémem, serverem nebo infrastruktuře Portálu nebo jiným systémem interezmag.cz nebo vykonávat činnost, která ohrožuje provoz Portálu, snižuje jeho kvalitu nebo narušuje jeho funkcionalitu;
 9. pokoušet se do Portálu přihlásit jako jiný uživatel Portálu bez jeho výslovného souhlasu.
 10. Nesmíte používat Portál způsobem, že na svých webových stránkách nebo na webových stránkách třetích osob budete umisťovat odkazy na některé části Portálu, individuální inzeráty nebo příspěvky bez souhlasu interezmag.cz nebo způsobem, který interezmag.cz na takový účel nezřídil.
 11. Portál smíte používat pouze způsobem, který jsme na používání Portálu vytvořili za použití internetových prohlížečů, případně prostřednictvím námi vytvořené mobilní aplikace (pokud bude vytvořena). Nevstupujte do Portálu jinak než prostřednictvím k tomu určených programů a rozhraní.
 12. Používání Portálu nesmíte zneužívat. Jsme oprávněni pozastavit nebo zrušit podle vlastního uvážení takové užívání Portálu, které by odporovalo těmto Podmínkám nebo jinak dle našeho vlastního uvážení zasahovalo do provozu a užívání Portálu. Jsme také oprávněni vymazat a odstranit jakýkoli Vámi do Portálu poskytnutý nebo nahraný obsah.
 13. Při používání Portálu budete přicházet do styku s obsahem přidaným ostatními uživateli Portálu, interezmag.cz není v žádném případě odpovědný za přesnost, správnost, pravdivost, úplnost nebo bezpečnost přídavku jinými uživateli Portálu. Obsah přidán ostatními uživateli Portálu může být hanlivý, urážející, neslušný nebo jinak nevhodný, přičemž tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejste oprávněn a ani si nebudete vůči interezmag.cz uplatňovat jakékoli nároky a odškodnění v souvislosti s obsahem přidaným jinými uživateli portálu nebo třetími stranami.
 14. Jakékoliv restrikce uvedené v tomto článku Podmínek platí obecně, ledaže je některé použití Portálu výslovně povoleno obecně závaznými právními předpisy av takovém případě výlučně v rozsahu takového zákonného oprávnění.
 15. V souvislosti s používáním Portálu můžeme do jednotlivých částí Portálu umístit reklamu třetích stran. Rozsah umístěné reklamy jsme oprávněni dle vlastního uvážení měnit a rozšiřovat. Jako uživatel Portálu dáváte svůj souhlas s umisťováním reklamy v jednotlivých částech Portálu.
 16. Portál může využívat i jiné služby třetích stran. Používání těchto služeb může být upraveno v podmínkách poskytovatelů těchto služeb.
 17. Portál může obsahovat odkazy na jiné webové stránky a soubory. interezmag.cz nekontroluje obsah těchto webových stránek a souborů a není v žádném případě zodpovědný za jejich obsah, služby a materiály na těchto webových stránkách.

 

 1. Podmínky založení a vedení uživatelského konta
 2. Na Portálu je možné založit si uživatelské konto. Uživatelské konto si můžete vytvořit vyplněním a odesláním registračního formuláře na Portálu. K vytvoření uživatelského konta můžete použít i ověřovací služby třetích stran (Google+, Facebook Connect). Uživatelské konto Vám umožní používat některé další funkcionality Portálu, případně Vám umožní přistupovat k některým částem Portálu, které nejsou přístupné nezaregistrovaných zákazníkům.
 3. Pokud si vytvoříte uživatelské konto na Portálu, přihlášení bude zajištěno Vámi určeným heslem. Doporučujeme použít heslo, které obsahuje kombinaci velkých a malých písmen, číslic a jiných znaků nepřiřaditelná k Vaší osobě nebo Vašemu účtu.

 

 1. Vytvořením zákaznického konta souhlasíte a budete zodpovědný:
 2. za poskytnutí aktuálních, přesných a úplných informací vyžadovaných při registraci;
 3. za zachovávání přesnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informací;
 4. za provádění všech opatření k zajištění ochrany Vašeho hesla a účtu.

 

 1. Pokud v rámci užívání Portálu umožníte třetím osobám využívat Portál prostřednictvím Vašeho konta, zodpovídáte za to, že takové třetí osoby budou při používání Portálu řídit těmito Podmínkami. Porušení těchto Podmínek těmito osobami se bude považovat za porušení těchto Podmínek vámi.
 2. Pokud máte pocit nebo podezření, že bezpečnost Vašeho účtu byla narušena a / nebo třetí osoba neoprávněně získala přístup k Vašemu kontu, neprodleně prosím kontaktujte interezmag.cz. interezmag.cz neodpovídá za škody, které Vám vzniknou v souvislosti s narušením bezpečnosti Vašeho účtu nebo v důsledku toho, že třetí osoba neoprávněně získala přístup k Vašemu účtu.
 3. Zavazujete se v celém rozsahu odškodnit (dáváte tímto slib odškodnění) interezmag.cz, jeho statutářů, ředitelů, zaměstnanců, pracovníků, zástupců a dodavatelů za jakékoliv ztráty, škody a náklady (včetně nákladů na právní zástupce), které jim vzniknou nebo které utrpí v souvislosti s tím, že jste porušili podmínky těchto podmínek.
 4. V případě zrušení nebo omezení funkčnosti Portálu v souladu s těmito Podmínkami může být Vaše uživatelské konto zablokované nebo zrušeny a může Vám být zamezen přístup k uživatelskému účtu a jakémukoli obsahu konta. interezmag.cz není povinen po zrušení účtu zpřístupnit Vám obsah uživatelského konta.
 5. Pokud si přejete své konto zrušit nebo jej vymazat kontaktujte nás prosím na [email protected].

 

 

 1. Práva k Portálu a obsahu
 2. Výlučným vlastníkem a držitelem všech majetkových práv a jiných práv duševního vlastnictví k Portálu a jakékoliv jeho části, obsahu Portálu, ochranným známkám a logům Portálu je výlučně interezmag.cz.
 3. Akceptováním těchto Podmínek a používáním Portálu nenabýváte jakékoli majetková práva, licence, sublicence nebo jiná práva k Portálu (zejména ne právo upravovat, měnit, zasahovat do Portálu, zpracovat, adaptovat a vytvářet odvozená díla, vytvářet kopie Portálu, Portál nebo její kopie dále distribuovat apod.). Portál a všechny jeho součásti, včetně grafických prvků, jejich rozložení, textů, rozhraní a jiných součástí Portálu jsou chráněny podle práva České republiky a mezinárodních smluv v oblasti práv duševního vlastnictví. Jakékoliv použití Portálu jinak než v souladu s těmito Podmínkami vyžaduje písemný souhlas interezmag.cz. Nejste oprávněn bez souhlasu interezmag.cz používat značky a logo interezmag.cz ani používat jiné grafické prvky Portálu.
 4. Nejste oprávněn měnit zdrojový nebo strojový kód Portálu a snažit se o jejich zpětný překlad a ani jinak zasahovat do jejího funkcionalit. Portál není poskytován pod některou z volně šiřitelných licencí (GNU GPL a jiné volně šiřitelné licence).
 5. Odpovídáte za jakýkoliv obsah, který do Portálu poskytnete; zejména, že k takovému obsahu máte právo, které Vás opravňuje takový obsah do Portálu nahrát a poskytnout. Všechna Vaše práva k takovému obsahu zůstávají zachovány (včetně práv duševního vlastnictví). Máme právo dle vlastního uvážení přezkoumat jakýkoliv obsah, který do Portálu přidáte.
 6. interezmag.cz si vyhrazuje právo vymazat z Portálu jakýkoliv obsah, který porušuje tyto Podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo je jinak v rozporu s dobrými mravy.
 7. Nahráním nebo uložením jakéhokoli obsahu do Portálu udělujete interezmag.cz nevýhradní, bezplatnou, časově, geograficky a věcně neomezenou licenci k použití takového obsahu jakýmkoli povoleným způsobem. Souhlasíte, že interezmag.cz je oprávněné v rozsahu podle předchozí věty licenci postoupit na třetí osobu i udělit sublicenci v rozsahu podle předchozí věty.
 8. Pokud jste zjistili, že jakýkoli obsah Portálu porušuje Vaše vlastnická práva nebo práva duševního vlastnictví nebo práva osoby, kterou jste oprávněn zastupovat, můžete tuto skutečnost sdělit interezmag.cz a žádat interezmag.cz o odstranění takového obsahu z Portálu. interezmag.cz není povinna takové žádosti vyhovět pokud: a. nepředložíte všechny identifikační údaje Vás nebo vlastníka nebo držitele práv k obsahu, jehož zastupujete, včetně kontaktních údajů; b. dostatečně věrohodně neprokážete, že Vy nebo osoba, kterou zastupujete, je vlastníkem nebo oprávněným držitelem práv k obsahu; c. dostatečně přesně neidentifikujete obsah, který porušuje Vaše práva nebo práva osoby, kterou zastupujete a který žádáte odstranit nebo k němu žádáte omezit přístup; d. nepředložíte Vámi podepsané prohlášení, že podle Vašeho nejlepšího vědomí obsah, který žádáte stáhnout nebo omezit porušuje práva Vás nebo práva osoby, kterou zastupujete a že nahradíte interezmag.cz jakoukoliv škodu a náklady, které mu vzniknou v důsledku toho, že vyhoví Vaší žádosti o stažení nebo omezení obsahu; e. nepředložíte písemné zplnomocnění nebo jiný doklad, který prokazuje, že máte oprávnění zastupovat vlastníka nebo držitele práv k takovému obsahu.
 9. Žádosti o odstranění obsahu zasílejte na adresu naší společnosti nebo na emailovou adresu [email protected].

 

 

 1. Modifikace Portálu
 2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, doplnit, pozastavit nebo ukončit provozování Portálu nebo jakékoliv jeho části. Rovněž si vyhrazujeme právo přidat nové omezení vztahující se k používání Portálu.
 3. Nejste oprávněn domáhat se jakýchkoli nároků, škod, ztrát nebo odškodnění vůči interezmag.cz v souvislosti se změnou, doplněním, pozastavením nebo ukončením provozování Portálu nebo jakékoliv jeho části nebo v souvislosti s Vaším používáním Portálu.

 

 1. Odpovědnost
 2. interezmag.cz neposkytuje žádné z následujících záruk a prohlášení:
 3. Portál bude poskytován včas, bez přerušení a bez chyb;
 4. Portál bude kompatibilní a bude bez vad spolupracovat s jiným hardwarem, softwarem, systémem nebo daty;
 5. chyby Portálu budou odstraněny řádně a včas;
 6. interezmag.cz neodpovídá za vady Portálu a neposkytuje záruku za jakost Portálu (strany vylučují působnost § 562 Obchodního zákoníku ve vztahu k Portálu).
 7. interezmag.cz Portál provozuje a poskytuje ve stavu v jakém je (as is) bez jakýchkoli záruk a prohlášení.
 8. interezmag.cz neodpovídá za Vaši interakci a komunikaci s jinými uživateli Portálu realizovanou prostřednictvím Portálu nebo na jejím základě. Jakékoliv takové vztahy mezi vámi a jinými uživateli Portálu nebo třetími stranami učiněnými nebo realizovanými prostřednictvím Portálu nebo na jejím základě vznikají a jsou uzavírány výlučně mezi Vámi a takovými osobami.
 9. interezmag.cz, jeho statutární, ředitelé, zaměstnanci, pracovníci, zástupci a dodavatelé v žádném případě neodpovídají za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody (včetně ušlého zisku), poškození dobrého jména nebo dat vyplývající z používání Portálu, dostupnosti, spoléhání se na užívání, vlastnosti a funkce Portálu, nemožnosti užívat Portál, změny nebo zablokování Portálu a to iv případě, že jste nás na tuto skutečnost upozornili.
 10. interezmag.cz nenese odpovědnost za chybovost, výluky nebo výpadky Portálu, které jsou způsobeny chybovostí, výlukami nebo výpadky Vašich systémů, veřejné komunikační sítě nebo dodávek elektrické energie.
 11. Pokud je Vám na Portál poskytována určitá záruka podle příslušné jurisdikce v takovém případě Vám poskytujeme výlučně záruku v tomto rozsahu av ostatním rozsahu záruku vylučujeme.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Nejste oprávněn převést nebo postoupit jakákoliv práva z těchto Podmínek na třetí osobu bez souhlasu interezmag.cz.
 3. Tyto Podmínky obsahují úplnou a jedinou dohodu mezi vámi a interezmag.cz ohledně užívání Portálu a nahrazují jakékoliv předchozí písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi vámi a interezmag.cz ohledně užívání Portálu.
 4. Žádné nepoužití jakéhokoli práva nebo nároku podle těchto Podmínek ze strany interezmag.cz neznamená zřeknutí se nebo vzdání se tohoto práva a interezmag.cz je oprávněno kdykoliv takové právo nebo nárok uplatnit.
 5. Pokud by některá ustanovení těchto Podmínek a smlouvy uzavřené mezi Vámi a interezmag.cz měly být neplatnými už v době jejího uzavření, nebo se stanou neplatnými později po uzavření smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek. Namísto neplatných ustanovení Podmínek se použijí ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Autorského zákona a ostatních platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu.
 6. Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za doručenou jejím doručením do emailové schránky adresáta. Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou iv případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo iv případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby budou považovány za doručené momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby.
 7. Na základě těchto Podmínek vzniká mezi Vámi a interezmag.cz smluvní vztah, který se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory týkající se nároků vyplývajících z těchto Podmínek nebo užívání Portálu či související s těmito Podmínkami nebo Portálem budou výlučně v kompetenci soudů České republiky. Vy i interezmag.cz souhlasíte s tím, že takové spory budou podléhat jurisdikci těchto soudů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese [email protected].